Науке и научне дисциплине > Српски средњи век

Повеља краља Милутина манастиру Бањска

(1/3) > >>

ДушанВучко:
Stefan Uroš II Milutin, kralj Srbije (1282-1321), osniva i dariva manastir Svetog Stefana Prvomučenika, zvani Banjska, 1314-1316. godine. Sva imanja ovog vlastelinstva navedena su po imenu i sa svojim međama, a pominju se i neka lična imena pčelara, popova baštinika i drugih. Na teritoriji ovog prostranog vlastelinstva koje se pružalo od Zete do Metohije i Kosova, čije je jezgro prostrano Poibarje, ima sedamdeset pet sela i zaselaka i devet katuna sa petsto četrnaest porodica. Onomastički podaci pružaju sliku o srpskom etničkom liku čitave oblasti banjskog vlastelinstva.

I ja, upoznat s njihovim životom i starajući se da zapovesti njihove čuvam neizmenljivo i nepokolebljivo, da kao što sam u prolaznom ovom zemaljskom carstvu nerazdvojen bio od njih, tako i u večnom nebeskom carstvu dobroga nasleđa njihovog da ne budem lišen; zbog toga svom vatrom duše i žudnjom srca starajući se od telesnog ka duhovnom, i od zemaljskog ka nebeskom, ostvareno i ozakonjeno i utvrđeno od strane svetih mojih praroditelja i roditelja potvrđujući, i još neostvareno ostvarujući; u tome i nađoh hram ovoga svetog prvomučenika, apostola i arhiđakona Stefana, porušen i razoren, pa ga iznova sazdah, i rekoh da nikako ne bude arhiepiskopiji, ni mitropoliji, ni episkopiji, već samo igumanstvu za opšte žiće monasima. Obnovih ga i snabdeh, koliko mogućno bi kraljevstvu mi u vaskolikim pravima i posedima što behu na potrebu svetome hramu ovom, a najpre u selima, ovde popisanim: selo Banjska, selo Valač, selo Žrnovnica, selo Brestnica, selo Banje Polje, selo Rudarje, selo Korilja (sa zaseocima), selo Kozarjevo, selo Vlčija, selo Birovo, selo Jelšanica, selo Gneždani, selo Glboko, selo Koporići, selo Graničane, selo Dabrhava, selo Selčanica, selo Košutovo (a za ovo dade kraljevstvo mi arhiepiskopu Bit u Primorju), selo Bistrica, selo Vlahinja, selo Orjahovo, selo Trebča. I ova sva sela sa međama i sa zaseocima njihovim.

ДушанВучко:
A ovo su tim selima međe: u studenac u Ambul; u drugi studenac pod trg, otuda pravo uz rat na greben, kako put vodi do Krst(ov)a, i od Krst(ov)a u Črljenu vrbu, kako se sastaju potoci na Guštavici; i otuda preko u greben, i po grebenu iza Vidomirića u Medni potok, u Golo brdo, od Košutova po grebenu na cestu, po cesti na Bele vodice, i od Vodica ka Gospođinoj crkvi, i od crkve na Obradov brod, i po grebenu na Gradište, i od Gradišta na Orašac, i od Orašca u Aiso, od Lisoga po vrhu u Greblje, i od Grebalja po grebenu povrh Vojkova dola, i po grebenu u Spasovu crkvu, i od crkve razvođem prema Vojmislićima, Krabijnu, Mađeloviku i Šipoviku u Preslop, i od Preslopa po grebenu na Planinicu, otuda na raspuće i od raspuća u Georgijevu crkvu povrh Kašlja po grebenu u Zlati kamen, od kamena u Leskovu vodu, od vode po grebenu u vratca, kako put vodi u Hromicu i u Gradačac, u Opavšticu, u Dobro brdo, u Geor[g]ijevu crkvu, u Črni vrh nad senokos po grebenu, u Preki laz, u bor, i od bora u Ibar.

A ovo su međe Koporića sa Doljanima: u Beli potok, u rat kraj Milotina potoka, i po grebenu u Kotce, u Oblik, u Modri mel, kod Modroga mela u Crkvice, i od Crkvica u Baran.

A ovo su međe Graničana: u Obramovsku glavu, gde se uliva Črninov potok u Dobrunicu, pored Dobrunice u rat, sa rata u Visilaz, od Visilaza u Banju, od Banje pored Lisičjih ravni uz rat, uz vrh Koporitske planine, od vrha planine padinom do puta, od puta u Baran. I zaselak Baran sa svim međama.

A ovo su međe Dabrhavi: od Ibra u Priboj, uz greben u Vardišta, od Vardišta u Ravništa, i od Ravništa u Velji rat, od rata u Gradačac.

A ovo su međe Selčanici: od Ibra u Uzriču, kod Uzriče u Sohu po grebenu u Kućnu, iz Kućne uz greben povrh Borčana, kako se kamen valja ovamo i onamo u Borikovac, od Borikovca pod planinu uz greben, u Dabrhavu kako Dabrhava upada u Ibar, i uz greben u Črnoglavlju glavu, u Galič, u Lisac, u Brezovu glavu, u Jaćimovo katunište, nad Koznice u planinu, otuda uz Ibar do Kotalca, otuda uz rat, i na greben, od grebena u krst, za koji reče gospodin kralj Dobreju i Mutivodi da ga postave.

A Rogozno celo sa Rudinama i sa Črmnjem - sopotskim zabelom, jer za Črmanj dade kraljevstvo mi crkvi sopotskoj Kamičnicu na Senicama, u Jedini bor, od bora niz Suhu Kamenicu, i niz Kamenicu u Ibar, i otuda niz Ibar u Drežnički brod, i od broda u Dadjani del, u Modraču groblju, od Modrače groblje u potok, u Bistricu iza Slavkove kuće, otuda uz reku Bistricu, u Badnjeve dole, u Ploču i kako Rakitovica pod Gradište u Bistricu upada, otuda u Rastelnicu, od Rastelnice u Sašku reku, i od reke kako ide greben više Starih rupa, niz greben ireko Labskog puta u Stubal, i od Stubla u Mačužina selišta stara, pod Dejilove oranice i pod Glavatove, u krst u Glavatov, i od krsta u Orjahovo, u Strašnu stenu, od Stene po grebenu u Dipovicu, otuda u Črnošu, od Črnoše po grebenu pored Klupne luke, i od luke u Sitnicu, u Dmitrijevu crkvu, i od crkve pod grad u isti Ambul.

I crkva svetog Dmitrija pod Zvečanjem sa mlinom, i s njivom i s vrtom.

I u Sitnici pčelari na Prisojnici: Brajislav s braćom i s decom, i sa svojim mestima [za ispašu].

ДушанВучко:
Selo Mihaličino; selo Glavotino; selo Strelac, a međe su mu: od Mlinoga puta u mramor i u glog, od gloga uz greben između Strelca i Svibovca, pored Gubavča potoka u kamen, i u potok niže Muzaćevih kuća, u onu stranu u studenac, uz greben između Čigotova i Dabrjevštice, od Vrbovca i od Dabrjevštice po grebenu sa one strane preko Kijereškog potoka u Glavu, od Glave niže Rajkovih kućišta u crkvište, od crkvišta kako razvođe vodi među Poljance i među Rjujišta, u Dmitrovu crkvu i u Vlčiju poljanu, u Laništni potok gde spada u Mikuljšticu, otuda prekim putem nad Dmitrove kuće na Kudri(ji)no cestom, nad Brusničko gradište, od gradišta pravo po grebenu čičavičkom, kako se kamen valja ovamo i onamo, i u Kameni rat, sa rata niz padinu na Mrežarjeve laze, otuda na Glavicu, od Glavice na stara selišta hrastnička gde se potoci sastaju, otud opet na drugu glavicu, od Glavice niže Bratomirjih laza, gde spada Prisojnički potok u Sitnicu; otuda pravo uz Sitnicu, u Strelački brod, od broda u Prilušku baru.

Selo Plemetino, a međe su mu: kako bara vodi od Preseke u Prištevski put između Plemetina i Prilužja, a od Jasenovika u Malu lokvu, od lokve u potok, na staništa kraljevih svinja.

I pčelari u Lugovima: Obrad s decom, Nikola s decom, Bojan s decom, Dobroslav s decom, a međe im selu: Zoranci sa svojim međama, otuda na Dlgi lug, i u Široki lug, i u put u lokvu i u Velji trn.

I u Hvostnu selo Gumništa, a međe mu: od Plužina, od Bojatje kruške niz potok u Kundeđ, od Kundeđa uz Kameni rat, i po kosi putem, do Krečetskog puta kako put spada na Dupetine laze, i niz put niže Didlovih kuća u potok sa ove strane Knine, na Tipčanju luku, i od luke sa ove strane Knine nad Kalojanj studenac i od studenca na onu stranu nad Kovačeve laze po grebenu uz Mratinj potok, i na greben koji vodi od Plužina nasuprot Georgijevu vinogradu, u istu Bojatju krušku.

Selo Kostrc sa oranicama kraljevim, sa ratarima i sa pčelarima.

Selo Redobradi, nad Rudnicima, što je kupljeno od Rudnika sa svojim međama.

Selo Banje, a međe su mu: od Suhogrla u Azubšinu luku, u Rakitu, u Venac, u Velju rudinu, u vrata Gradištu, i putem u Gložak, u Hudač, niz Prvoš u Prapratni dol, od Rudnika na studenac u Držkov laz, u Oblu među, i po razvođu kako se kamen valja ka Banjama i ka Rudnicima, od Delčina u Drenovik, od Drenovika niz dol na put prema Klečiglavi, putem u Brod.

I crkva svete Bogorodice na suhogrlskoj zemlji.

Selo u Kujavči Osojani, a međe su mu: od Šaljinovaca u brod, s ove strane Pridavka, i pored Pridavka uz padinu Hranojevih laza, od Beloga polja i od Veriće sve uz dol do preko Kučevske ceste, pored razdolja od Tučepa i pored razdolja na Sumeđnicu, od Sumeđnice u lokvu, od lokve u preki put koji vodi u Osojane, uz put u Prepran, uz greben ka Vojevodinim kućama, ka Poljanama, od Poljana u dub; a Lovču potoku međa od Tučepa, od duba pod Vojevodine kuće, preko potoka u Pesčanu glavu, i niz greben u Vojevodin kotac, od Kotca niz greben između Lovča potoka i Leskovca, kako se spušta greben u dub, nad poljanu ka Leskovcu, od duba niz srednji greben, od grebena kroz oranice u potok koji teče među Stefanove njive, u Lovač potok, i uz potok uz Lovač, od potoka od Koša s leve strane studenca, u lokvu nad studenac, od lokve pravo kroz njive u Glavičicu, od Glavičice kroz Dragijine laze na put, i putem sve uz greben, od grebena prekim putem u Ivanju crkvu, i od crkve do Lasova krsta, putem kako vodi ka Šaljinovcu.

I u Rasi selo Deževo, selo Suti, selo Bekovo. A ovo su im međe; od Miščića od reke u breg, od brega uz rat u stenu, od stene po grebenu u Velju glavu, od Glave po grebenu ka Bogdanovcu, otuda niže Nikoline crkve u Spasovu crkvu, od crkve niz rat u reku, preko reke u Lešnički potok i uz potok, od potoka uz rat, i više Utešina selišta u rat, i uz Grdij(i)no brdo, od brda u Sađavač put pod Kur(i)jaču, i od puta u Glavoč, i od Glavoča niz rat posred šume u Velju bukvu, a okolo je gomila; otuda u Velju glavu, i od Glave u Golubović potok, otuda uz potok u stenu, od stene niz rat kako se kamen valja k Sebemilju, i pravo u Svinjšticu, i niz Svinjšticu do Mliništa, od Mliništa preko u Smrekovicu, od Smrekovice dole u Kale, preko potoka na kolski put, i kolskim putem u krajnju stenu kod brda; otuda popreko u Beloglav, otuda uz Vraskonjin potok, od potoka u Jasikovi rat pored bara; otud na Krst(ov)e na donje, u Kur(i)jaču po grebenu, kako je od ranije međa kod grebena, u Bučje, u gornje čelo Miletina dola u ovostrana vratca, i opet u druga vratca, i otud nad Kupusov dol putem i više Osatne njive u Dedac; od Dedca u rat i u brdo više Bratorađa laza, i u Strašivački potok u donje čelo, od Strašivcau Slatinu, od Slatine u rat, i u gomilu kod rata, i niz rat mimo Blažujeve kuće kod grebena, i niz Vlačeg u potok, a uz potok u Grabovački potok, i pored potoka u Medveđu glavu, od Glave niz potok, i od potoka u studenac, otuda u Stefanje brdo, u glavicu pod Plano brdo, otuda u Seni potok, i niz potok u reku, u Pnuću.

ДушанВучко:
Selo u Rasi - Tušimlja, i u Zeti - Hrastje: nađoh zapisano od oca mi i matere, i s mojom voljom Irici, da im se ne uzmu osim [u slučaju] izdaje; ali oni kraljevstvo mi izdadoše, zato oduzeo sam im i zapisao crkvi Svetog Stefana. A međe Tušimlji su: od Deževa u Kur(i)jaču, po grebenu na Rovce, u Kalođerov laz, nad Bučje putem u vratca posred Žabranja laza, u Osatnu njivu, i po grebenu na Dedac kako se kamen valja, u Požeženu grad, u Miloslavlje kućište, u dren, uz rat, na Belo polje, kako kamen ide ovamo u lokvu, u put koji ide od Prpora uz Vraskonj, u Jasikovicu na Krst(ov)e.

I crkva Svetog Dmitrija u Bekovu, sa selima: selo Bekovo, selo Polaz, selo Hropalica. A ovo su im međe: s Kur(i)jače niz Grdin breg, i u donje čelo Utešina selišta, u preki put, u potok kako pristaje u reku u Pnuću, na onu stranu u Urav kako se njive sastaju u Lupežicu, po grebenu nad Nikolinu crkvu, cestom u Petrč, i u rat po ovoj strani Trnova, u Bliznac, kako se kamen valja ovamo i onamo, u potok niz Leskovik kako pristaje u Pnuću, i otud uz potok, uz Voluj dol u Beloglavac, u Hvalču glavu, za Badanj, i kako se njive sastaju iza oraha, niz greben, u Dragorađ pogok, i niz potok u reku, i preko reke pored Dvorišta u gornje čelo po temenu, u Mačkovac, i uz Mačkovački potok do ceste, u donje čelo Trnovog dola do potoka, u Glavoč, u Sađavač put, u Kurijač rat.

I zaselak Srbanja, i Vranovina, i Dragorađ potok.

I zaselak na Daljetinom komadu zemlje.

Selo Dramići što ga je Haračug držao sa svojim međama. I Ivan sa decom i sa selom svojim na kojem sedi.

Selo Pavlje, a međe su mu: od Beloga potoka uz Ljudsku, u Većnu krušku, i u studenac u Slavi(ji)ć, i u stenu, od stene po grebenu nad Pavlje, u Beli potok, i kako Beli potok upada u Lzudsku.

I pčelari u Lјudskoj sa njihovim mestima za ispašu.

I kovači na Korićanima sa svojim selom.

I pod Jelečem selo Goševo, a međe su mu: u studenac u Dragočaj, otud u srednju presedlinu, i u lokvu, i niz rat u reku u Znušu, od reke u Rasohati kamen, i u ratak u Ostri, od ratka pravo u kamen u strani, i u stenu u Pčelinju, od stene pravo u Dragorađ potok, i uz potok Strmeničkim putem u krušku, od kruške pravo u Gnjilu, i od Gnjile putem po kosi u Dubak, otud niz srednji rat gde se potoci sastaju, i otud u lokvu, od lokve u slatinu, i od slatine pravo u potok, i uz potok, i opet u studenac Dragočaj.

ДушанВучко:
I na Jelašcama, selo Jelići, a međe su mu: u stave niže Ilijine crkve, otud uz rat u cestu i u studenac u Dozivalo, i u Vranoviće u Skakavac, i strmo u reku, i niz reku u iste stave kod Ilijine crkve. I na Jelašcama na Dragi: zidari sa svojim selom. I u Budimlji selo Goražde, a međa mu je od stava dveju reka u Gradac, od Gradca pravo putem pored Gubavča potoka u Prekop, otud po grebenu pokraj dola u trnje, otud po grebenu u krušku, otud po grebenu u vrbu, i u studenac, otud u Spasovo dublje, otud nizbrdo u sastav potoka i u vrbu, i otud preko brda u Bzovik, i niz Bzovik u Nikolinu crkvu, i od crkve uz reku, u Vračevo dublje, i otud u razvođe prema Tikovu, i uz greben u brezje, i po grebenu u Grohot povrh Bukovika, i s onu stranu Bukovika iza Čemerne poljane, u Hreljinu poljanu nizbrdo u srednje brdo, i u Vraniće, u Zvečku kod Gologa brda, u lokvu niz padinu i u isti onaj sastav dveju reka pod Gradac.

I za sela koja su u duhovnoj vlasti episkopa budimaljskog, dadoh mu Gacko i Pivu da bir sebi ubira, a krug(ov)e da uzima po svojoj oblasti kako je i uzimao; a drugog dohotka ni globe ništa da ne uzima.

I u Plavu, selo Kruševo s trgom, a međe su mu: u Vlkov potok, otud u Visitor, po grebenu između (Kruševa i) Štirnice, i otud po grebenu nad bor u Krst(ov)e, i od Krst(ov)a po grebenu u Ražanu, kako pristaje Ražana u Prudšticu, i uz Prudšticu u Umovrenj potok, posred poljanice, iza Stoga u poljanu.

Selo Gusino s planinama, a međe su mu: od pećine u Litu stenu, u Kamene struge, u Javorovi dol, u Predelac, u Brest niz Voljsku, u Beli potok posred Godilje, više Babine bukve u Dragomanj laz kod Dlgih luka niz Vrmoš, kraj Babina luga i niz reku pored Krivača u Trnovšticu i pored Prerovnica u Osredak, u močila pored Strmoglavnica i pored Popove luke, u vrbu u Trifonj krst.

I ribara 14 kuća, s lovištem kako je bio zabel kraljevstva mi, i niko drugi da ne lovi tu sem crkve; a ko se nađe da nedozvoljeno lovi, da plati crkvi 12 volova; i ovi ribari sa svojim mestima [za ribolov] kako su bili i u kraljevstva mi.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију