Аутор Тема: Правилник о раду Одбора за изградњу Дома српских родословаца  (Прочитано 20287 пута)

Ван мреже Јовица Кртинић

  • Члан Друштва
  • Аскурђел
  • *****
  • Поруке: 4210
  • Нема ни могућег ако не желимо немогуће!
По основу члана 13. став 1. тачка 3. Статута Друштва српских родословаца „Порекло“ (у даљем тексту: Друштво), и Одлуке 11. скупштине Друштва од 2. фебруара 2019. године, Управни одбор доноси


ПРАВИЛНИК
О РАДУ ОДБОРА ЗА ИЗГРАДЊУ „ДОМА СРПСКИХ РОДОСЛОВАЦА“


Уводне напомене:

Одлуком Скупштине Друштва наведеном у преамбули овог правилника, образован је Одбор за изградњу „Дома српских родословаца“ (у даљем тексту: Одбор), са циљем предузимања потребних активности и мера за изградњу „Дома српских родословаца“.

Овим правилником уређује се рад Одбора и поступање у вези са свим пословима везаним за изградњу „Дома српских родословаца“ и оснивања Задужбине „Порекло“ (у даљем тексту: Задужбина), права, обавезе и одговорност чланова Одбора, као и друга питања од значаја за рад Одбора.

Члан 1.

Одбор чини 7 (седам) чланова из редова чланства Друштва, од којих је један председник Одбора.
У Одбору обавезно морају бити најмање два члана архитектонске или грађевинске струке и најмање по један члан правне и економске струке.
Посебним решењем Управног одбора биће одређени чланови Друштва који ће бити у Одбору, као и Администрација Одбора коју чине секретар и благајник Одбора (у даљем тексту Администрација Одбора).

Члан 2.

О евентуалним променама чланова Одбора одлучује Управни одбор.

Члан 3.

Сви чланови Друштва су у обавези да пружају подршку раду Одбора на позив члана Одбора, у оквиру своје струке и могућности.

Члан 4.

Одбор ће бити ангажован на изради потребне техничке документације за изградњу „Дома српских родословаца“, на свим пословима око прибављања непокретности - земљишта на којем би био изграђен „Дом српских родословаца“ и прибављању свих потребних дозвола и сагласности надлежних органа за потребе изградње.
Након што буду испуњени сви формални и технички услови за изградњу „Дома српских родословаца“, Одбор ће покренути све потребене активности за оснивање Задужбине, којој ће „Дом српских родословаца“ бити пренет као оснивачки улог.
О оснивању Задужбине посебну одлуку донеће Управни одбор.

Члан 5.

У случају да непокретност за „Дом српских родословаца“ буде прибављена на други начин (куповином, поклоном, донацијом), даљи поступак око оснивања Задужбине је исти као у случају из члана 4.
Са евентуалним поклонодавцем или донатором непокретности за „Дом српских родословаца“ биће закључен предуговор о купопродаји, односно донацији. Након тога, Одбор ће у што краћем року спровести све потребне активности за оснивање Задужбине. Након што поступак оснивања Задужбине буде окончан, са поклонодавцем, односно донатором, биће закључен главни уговор о поклону, односно донацији. Овако стечена непокретност биће пренета на Задужбину посебном одлуком Друштва.
Решењем Управног одбора за закључење предуговора и уговора о стицању непокретности са поклонодавцем, односно донатором, биће овлашћен председник Одбора.

Члан 6.

Одбор је овлашћен да прими новчани и неновчани поклон, прилог или донацију од трећег лица, а за потребе изградње „Дома српских родословаца“ и оснивања Задужбине.
Поклони, прилози и донације из става 1. морају бити јавно приказани на интернет страници zaduzbina.poreklo.rs, о чему се стара Администрација Одбора, која податке доставља члану Друштва задуженом за уређивање наведене интернет странице.
О свим средствима, новчаним и неновчаним, прикупљеним поклонима и донацијама трећих лица евиденцију води Администрација Одбора.
За прикупљена новчана средства биће отворен посебан рачун Друштва.

Члан 7.

Сва новчана и неновчана средства прикупљена на начин описан у члану 6. овог правилника биће пренета као оснивачки улог Задужбине.

Члан 8.

Чланови Одбора могу одбити новчани или неновчани поклон, прилог или донацију трећег лица, уколико би такав поклон или донација нанели штету угледу Друштва, из разлога што постоји основана сумња да је предмет поклона стечен на нелегалан или морално неприхватљив начин.
У случају из претходног става, одлуку о евентуалном одбијању пријема поклона, прилога односно донације, доноси Одбор у пуном саставу већином гласова.

Члан 9.

О свим питањима везаним за изградњу „Дома српских родословаца“ и осталим активностима и мерама везаним за прибављање средстава за наведену сврху и оснивање Задужбине, Одбор одлучује већином гласова. Уколико неко од чланова Одбора није у могућности да присуствује седници Одбора, његово мишљење и глас биће затражени телефонским путем или другим средствима комуникације (мејл, вајбер, друштвена мрежа и сл). Уколико ни на овај начин није могуће ступити у везу са неким чланом Одбора, Одбор ће одлучити у тренутном саставу, а одсутни члан ће о предузетим активностима и мерама бити накнадно обавештен.

следи наставак...


Ван мреже Јовица Кртинић

  • Члан Друштва
  • Аскурђел
  • *****
  • Поруке: 4210
  • Нема ни могућег ако не желимо немогуће!
Одг: Правилник о раду Одбора за изградњу Дома српских родословаца
« Одговор #1 послато: Март 23, 2019, 05:06:48 поподне »
Члан 10.

Чланови Одбора су дужни да све односе са трећим лицима и средствима јавног информисања одржавају у складу са општим начелима рада Друштва и на добробит Друштва. У том смислу, за сваку комуникацију са трећим лицима, односно средствима јавног информисања, по питањима из делокруга рада Одбора (изградња „Дома српских родословаца“, оснивање Задужбине, и др) потребно је да обавесте остале чланове Одбора, како би био заузет заједнички став о наступу према трећим лицима, односно средствима јавног информисања.

Члан 11.

Одбор се састаје најмање једанпут месечно.
О току састанка Одбора води се записник, који Администрација Одбора, у форми извештаја, поставља на увид члановима Друштва на интернет страници (zaduzbina.poreklo.rs).

Члан 12.

Одбор за свој рад одговара Управном одбору и Скупштини Друштва.
Одбор ће подносити извештаје о раду Управном одбору и Скупштини Друштва на свим редовним и ванредним заседањима Скупштине Друштва.

Члан 13.

У случају да члан Одбора несавесно обавља своје дужности, Управни одбор га може разрешити чланства у Одбору, посебним решењем у чијем образложењу морају бити наведени разлози за разрешење.
До престанка чланства у Одбору може доћи и на лични захтев члана Одбора који се подноси писаним путем Управном одбору. Престанак чланства наступа даном подношења захтева Управном одбору.
Правила о одговорности и престанку чланства из овог члана сходно се примењују и на Администрацију Одбора.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
     


У Београду, 18. марта 2019. године

Председник Управног одбора

Јовица Кртинић